Everenden

Syd for Strandløkkevej er etableret et vådområde på ca. 2,5 ha, hvor vandet fra Everenden bliver renset på vejen mod Odense Fjord. Vådområdet bidrager dermed også til et bedre vandmiljø i fjorden. Vådområdet bliver desuden et rekreativt område med gangstier. Øst for området plantes skov.

I vådområdet løber regnvandet fra Everenden gennem et snørklet forløb af mere eller mindre våde zoner. Nogle steder vil der stå blankt vand i små søer, og andre steder vil der være fugtig eng eller græs.

Ved meget store og længerevarende regnskyl vil vandet fylde det meste af vådområdet. Når det bliver tørvejr igen, vil vandet forlade området og efterlade de små søer og våde enge. Hvis tilstrømningen til vådområdet bliver meget stor (over 500 l/sek), kan vandet føres uden om vådområdet via en stor kanal. Derved undgås, at alt det bundfældede materiale i vådområdet skylles ud i fjorden. 

De skiftevis tørre og våde områder bidrager til, at partikler og stoffer i regnvandet tilbageholdes og omsættes. Vådområdet bidrager til at fjerne næringsstoffer – bl.a. kvælstof – og hjælper dermed til at reducere kvælstofudledningen til Odense Fjord.  

Der bliver mulighed for at gå tur i området med et stiforløb hele vejen fra Stige til Strandløkkevej. 

Samarbejde og merværdi

Den jord, der bliver i overskud efter gravearbejdet langs Everenden, bruges til at forme små bakker på arealet øst for vådområdet. Odense Kommune og Fjernvarme Fyn vil herefter plante skov på bakkerne og anlægge stier i det lille nye skovområde. 

Tæt ved vådområdet – nord for Strandløkkevej – vil Odense Renovation og Odense Kommune desuden etablere et projekt, hvor landbrugsjord omlægges til natureng.

Samlet set ønsker vi, at projekterne omkring Everenden bidrager til større biodiversitet – og samtidig giver nye muligheder for at opleve og være i naturen.