Borgerforeningens vedtægter

Foreningens navn er: Lumby og Omegns Borgerforening.
Dens formål er at styrke sammenholdet blandt områdets beboere og varetage fælles interesser.

2.

Som medlem kan optages enhver, der er bosiddende i eller har sit arbejde i Lumby og omegn. Beboere
udenfor foreningens område kan optages efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.

3.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

4.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og gælder fra 1. januar til 31. december.

5.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen må ske senest 14 dage før dens afholdelse. Forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til formanden senest 8 dage før dens afholdelse.

6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4a) Valg af bestyrelse
4b) Valg af 2 suppleanter
4c) Valg af 2 revisorer
5) Behandling af indkomne forslag og fastsættelse af kontingent
6) Eventuelt.

7.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år ad
gangen. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer hvert år. På hvert års generalforsamling vælges ligeledes 2
suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og sekretær.
Bestyrelsen vælger en kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede og afgør sine beslutninger ved simpel
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8.

Bestyrelsen leder foreningens anliggender og varetager dens interesser på bedste måde og drager omsorg for
kontingentets opkrævning. Den træffer afgørelse om og planlægger foreningens aktiviteter og arrangementer
i årets løb og udsender program herom.
Den sørger for opretholdelse af god orden og tone i foreningen og kan, når den finder anledning dertil
bortvise et medlem fra foreningens arrangementer eller suspendere vedkommende. Endelig afgørelse i så
henseende træffes på nærmest følgende generalforsamling.
Der skrives referat fra alle bestyrelsesmøder, samt føres kassebog og medlemsliste.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og beslutningsdygtig
uanset hvor mange medlemmer, der er mødt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.
Stemmeberettiget er ethvert fremmødt medlem. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af
fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen mener det fornødent eller mindst 1/5 af
foreningens medlemmer ønsker det.
I sidstnævnte tilfælde tilstilles formanden skriftligt begæring herom sammen med oplysninger om
forhandlingsemner.
Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger.
10.

Foreningen kan kun opløses, såfremt et forslag herom vedtages på den ordinære
generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer og derefter vedtages uændret med
almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær
generalforsamling, det til dette formål sammenkaldet senest månedsdagen efter den ordinære
generalforsamling.
Ved foreningens opløsning tilfalder midlerne velgørende formål i Lumby.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling
den 14. april 1980.
og endeligt vedtaget på første ordinære
generalforsamling den 27. januar 1981.
Ændringer af §5 og §10 vedtaget på
generalforsamlingen den 10. februar 1992.
Ændring af § 2 og 9 vedtaget på general-
forsamlingen den 25. februar 1998.
Ændring af §3,5 og 9 vedtaget på
generalforsamlingen den 9. februar 2012
Ændring af § 7 vedtaget på
generalforsamling den 21. februar 2019